Jules Olitski

Jules Olitski, Slip, 1984; Acrylic on canvas; 8 x 12 inches