Kit White

Kit White, Fold, 1996; Oil on wood; 30 3/4 x 23 3/4 inches